ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 ගණිතය (සිංහල මාධ්ය) විශිෂ්ඨ ප්රතිඵල සඳහා  6,7,8,9,10,11 වසර
ADMIN VERIFIED

250 ₨

Save
2 Fully Luxury Double storey House for Sale at Panadura
ADMIN VERIFIED

75,000,000 ₨

Save
2 House for Sale at Panadura Very Close to Galle Road
ADMIN VERIFIED

15,000,000 ₨

Save
2 Valuable House for Sale in Panadura very close to Galle road
ADMIN VERIFIED

210 ₨

Save
1 7.5 PERCH COMMERCIAL LAND FOR SALE IN PANADURA CENTER OF CITY
ADMIN VERIFIED

490 ₨

Save
1 Wedding cake pieces
Wedding cake pieces
S   11 months ago   Wedding Cakes   Panadura
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.