ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 HIDELBERG AUTO PLATEN 13  x  18 kalutara
ADMIN VERIFIED

475,000 ₨

Save
1 Clove Plants
Clove Plants
S   5 months ago   Plant Nursery   Kalutara
ADMIN VERIFIED

60 ₨

Save
1 Home Made Cakes - birthday cakes and all cakes new designs
MEMBER

2,000 ₨

Save
2 Toyota AQUA Seat Set -Japan
ADMIN VERIFIED

25,000 ₨

Save
1 Juki මහන මැෂිම best quality mashin in sri lankan branded
MEMBER

15,000 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.