ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 මී මැසි පාලනයට අවශ්ය උපකරණ ගෙදරටම ගෙන්නා ගැනිමට විමසන්න
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 කෙසෙල් පැල
ADMIN VERIFIED

60 ₨

Save
1 Agrotech Havester
Agrotech Havester
S   3 years ago   Equipment   Hambantota
ADMIN VERIFIED

600,000 ₨

Save
1 Claas
Claas
S   3 years ago   Equipment   Hambantota
ADMIN VERIFIED

3,850,000 ₨

Save
1 කොමාරිකා පැල
ADMIN VERIFIED

25 ₨

Save
1 Laptop Computer Network Repair Maintenance
ADMIN VERIFIED

900 ₨

Save
1 Wedding Pre-Shoot Telecasting
ADMIN VERIFIED

2,500 ₨

Save
1 ලුණු
ලුණු
S   3 years ago   Food suppliers   Hambantota
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 SOLIT MARK LIGHTING
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Central Engineering Consultancy Bureau
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.