ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Drawstring Lunch Bags
Drawstring Lunch Bags
M   2 weeks ago   Bags   Hambantota

250 ₨

Save
1 Home
Home
S   2 weeks ago   Houses   Hambantota
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Thati Nagula
Thati Nagula
S   1 year ago   Equipment   Hambantota
ADMIN VERIFIED

140,000 ₨

Save
1 කෙසෙල් පැල
ADMIN VERIFIED

60 ₨

Save
1 Kubota DC-70 Plus
Kubota DC-70 Plus
S   2 years ago   Equipment   Hambantota
ADMIN VERIFIED

5,000,000 ₨

Save
1 Agrotech Havester
Agrotech Havester
S   2 years ago   Equipment   Hambantota
ADMIN VERIFIED

600,000 ₨

Save
1 Claas
Claas
S   2 years ago   Equipment   Hambantota
ADMIN VERIFIED

3,850,000 ₨

Save
1 කොමාරිකා පැල
ADMIN VERIFIED

25 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.