ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Creative Cakes
Creative Cakes
S   1 day ago   Wedding Cakes   Matara
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Sherif stores
Sherif stores
S   1 day ago   Wedding Candles   Matara
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Pixalite Productions
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Priyankara Furniture Modern Show Room
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Classic shoes mathara
Classic shoes mathara
S   4 days ago   Shoes   Matara
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Wedding Car Rental
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Aliza Bridals
Aliza Bridals
S   6 days ago   Mehendi Arts   Matara
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
3 AMBASEWANA BAKERY SRI LANKA

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.