ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Luxury Wedding Cars Premio G Superior New Face for Rent
ADMIN VERIFIED

4,900 ₨

Save
1 Denyo kva150 Generator
ADMIN VERIFIED

3,200,000 ₨

Save
1 Cake Order- කේක් ඇනවුම් බාරගනුලැබේ  (ගම්පහ අවට) Rs 800 00 සිට
MEMBER

800 ₨

Save
1 Home for sale
Home for sale
S   5 months ago   Houses   Gampaha
ADMIN VERIFIED

4,900,000 ₨

Save
1 Rent a wedding car | Luxury BMW 2018
ADMIN VERIFIED

14,500 ₨

Save
1 Deega-Wedding Photography & Videography
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.