ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Wedding Car for Rent
ADMIN VERIFIED

3,200 ₨

Save
1 Wedding Videography Full HD Edited Video Service
ADMIN VERIFIED

20,000 ₨

Save
1 Rent a wedding sare
Rent a wedding sare
R   7 months ago   Sarees   Homagama
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 ගෑස් නැති ප්රශ්නයට මන් ගේනවා 3L  භූමිතෙල් ලිපක්. තිරය තියනවා
ADMIN VERIFIED

6,800 ₨

Save
1 Lahiru Supplier & Transport
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Wedding Live streaming With Advance Reliable
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.