ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 කුරුලෑ නැති කරගන්න එකම විසදුම දැන්ම ඇණවුම් කරන්න
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
2 Ladies Hand Bags For Sale in Uhana   Delivery Available
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 පහසු ගෙවීමේ මිලට සරත් මැෂීන් වර්කර්ස් වෙතින් මැෂින් ලබාගන්න
ADMIN VERIFIED

6,500 ₨

Save
2 Kids watches for Sale   Delivery available
ADMIN VERIFIED

850 ₨

Save
2 Used CPAP   BiPAP Machine for Sale used for a surgery
ADMIN VERIFIED

350,000 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.