ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Freight Forwarding Software System (Software System)
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Hotel Management System (SOFTWARE SYSTEM)
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Bio Metric Solutions and Payroll Solutions
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Institute Management System (IMS System)
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Service center management system (Suntec Information System)
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Point of Sales System (POS Billing System)
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
2 SunTec Information System private Limited
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.