ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 ඉතා ඉක්මනින් ලී මෝලක් බදු දීමට ඇත. අමතන්න.
ADMIN VERIFIED

70,000 ₨

Save
2 Sworn Translations Kurunegala & Mawanella
ADMIN VERIFIED

1,000 ₨

Save
1 Japan plate wacker
ADMIN VERIFIED

65,000 ₨

Save
1 Kolikuttu
Kolikuttu
S   1 year ago   Plant Nursery   Kurunegala
ADMIN VERIFIED

100 ₨

Save
1 මීපැණි  original 100%. රබුක්කන  2500  කෝල් එකක්ගන්න දෙ
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Concrete Mixture With Motor
ADMIN VERIFIED

139,000 ₨

Save
1 3 KW Solar System - 300 360 Units Per Month
ADMIN VERIFIED

590,000 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.