ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Red Lady Papaya plants - රෙඩ් ලේඩි ගස්ලබු පැල
ADMIN VERIFIED

100 ₨

Save
1 Cctv installment and repair services..,,
ADMIN VERIFIED

12,345 ₨

Save
2 Billing Pos System :   Altec It Solution
ADMIN VERIFIED

12,345 ₨

Save
1 අඹ පැල - Mango Plants
ADMIN VERIFIED

350 ₨

Save
1 කහ බීජ - Turmeric
ADMIN VERIFIED

1,500 ₨

Save
1 පොල් පැල - Coconut Plants
ADMIN VERIFIED

350 ₨

Save
0 Sunami   සුනාමි ගොයම් යන්ත්රය
ADMIN VERIFIED

100,000 ₨

Save
1 පොල් පැල Coconut Plant
ADMIN VERIFIED

300 ₨

Save
1 Brand new Three Phase motor 30 hp
ADMIN VERIFIED

191,500 ₨

Save
1 Tube wells at Puttalam - නළ ළිං පුත්තලම
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.