ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
2 A house with all facilities is for sale.
ADMIN VERIFIED

18,000,000 ₨

Save
1 Wedding Cake Metal Boxes wedding cake boxes are available
MEMBER

100 ₨

Save
1 Fashion exclusive -indian saree
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Stella Mart fabric house
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Dilna Cakes
Dilna Cakes
S   1 year ago   Wedding Cakes   Matara
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 මා මී මැසි පාලනයට කැමැත්තක් දක්වයි, මා හට අවශය දැනුම හා තොරතුරු
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
8 Bakentake
Bakentake
S   1 year ago   Cakes   Matara

-- ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on Jacktree.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. Jacktree allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.