ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 K.A.WEERARATNE
K.A.WEERARATNE
S   11 hours ago   Construction Helper   Kotugoda - 8.8km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Wedding shoes
Wedding shoes
S   14 hours ago   Shoes   Seeduwa - 6.27km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 R.P.WIJERATNE
R.P.WIJERATNE
S   1 day ago   Construction Helper   Negombo - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 H.A.R. Pathmasiri
H.A.R. Pathmasiri
S   1 day ago   Construction Helper   Seeduwa - 6.27km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 VIBRATING ROAD ROLLER
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Hand Wash
Hand Wash
M   2 days ago   Traditional   Negombo - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 House Wiring & Electrical works Prasad Electrical Engineering
ADMIN VERIFIED

850 ₨

Save
1 Subodha Ramesh
Subodha Ramesh
S   3 days ago   Labour   Negombo - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Beachfront land
Beachfront land
S   5 days ago   Land   Negombo - 0.02km
ADMIN VERIFIED

700 ₨

Save
1 Nearly 2.5 acres
Nearly 2.5 acres
S   1 week ago   Land   Negombo - 0.02km
ADMIN VERIFIED

295 ₨

Save
1 Double Room in Negombo just Rs.1000 for 24hrs
ADMIN VERIFIED

1,000 ₨

Save
2 Sony xperia XZ 1
ADMIN VERIFIED

24 ₨

Save
1 OCEAN BREEZE – NEGAMBO
OCEAN BREEZE – NEGAMBO
S   1 week ago   Apartment   Negombo - 0.02km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
3 Sony aquas
Sony aquas
S   1 week ago   Mobiles phones - Smartphones   Minuwangoda - 8.57km
ADMIN VERIFIED

14 ₨

Save
1 12.5 perch land Bare Land
12.5 perch land Bare Land
S   1 week ago   Land   Negombo - 0.02km
ADMIN VERIFIED

300 ₨

Save
1 Juki Sewing Machine branded mashings and quality product
MEMBER

40,000 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on jacktree.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. jacktree.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk