වාස්තුවිද්යාත්මක නිවාස
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

වාස්තුවිද්යාත්මක නිවාස සැලසුම් කිරීම House Planning Colombo

Service

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

7 months ago Services Colombo   88 views

25,000 ₨

  • වාස්තුවිද්යාත්මක නිවාස සැලසුම් කිරීම House Planning
  • වාස්තුවිද්යාත්මක නිවාස සැලසුම් කිරීම House Planning
Location: Colombo
Price: 25,000 ₨ Negotiable

නිවාස සහ වාණිජ ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම.

 

බැංකු ණය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.

 

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම.

 

ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීම.

 

වාස්තු පරීක්ෂාව.

 

වසර 50කට වැඩි විශ්වාසනීය සේවාවක්.

 

අඩුම පිරිවැය

 

Lowest Cost

High Quality Design

Qualified Architects

Call us today, we provide you with architectural and engineering drawings at the lowest cost.

Our company has a qualified and skilled team of engineers and workforce capable of constructing all buildings.

Preparation of bank loan estimates at the lowest cost.

Vaastu checking of existing houses at very low prices.


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk