බෙදාහැරීමේ නියෝජතයින් -
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

බෙදාහැරීමේ නියෝජතයින් - කැලණිය, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ විශේෂයි Colombo

Service

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

1 week ago Jobs Offers Colombo   194 views

-- ₨

  • බෙදාහැරීමේ නියෝජතයින් - කැලණිය, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ විශේෂයි
Location: Colombo
Salary: -- ₨

තනතුර : බෙදාහැරීමේ නියෝජතයින්

කැලණිය, වත්තල, කිරිබත්ගොඩ, පදිංචිකරුවන් සඳහා විශේෂයි

 

ප්‍රසිද්ධ සමාගමක Delivery Rider සේවා කටයුතු පුළුල්කිරීම සඳහා අයදුම්කරුවන් වහාම බඳවා ගනු ලැබේ

 

අපත් සමග එකතු වන්න ඔබට අවශ්‍ය :

 

* Smart ජංගම දුරකතනයක්

* බයික් රථයක්

 

රැගෙන ආ යුතු ලියකියවිලි :

 

* ඔබගේ රියදුරු බලපත්‍රය

* වාහන ලියාපදිංචිය

* ආදායම් බලපත්‍රය

* වාහන රක්ෂණය

 

ප්‍රතිලාභ :

 

* ක්ෂේත්‍රයේ දැනට පවතින වැටුප් පැකේජ අභිබවූ ඉතා ආකර්ශනීය පැකේජයක් හිමි වේ

 

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk