45 පලල බතික් ගවුම් රෙදි (Made
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

45 පලල බතික් ගවුම් රෙදි (Made in Sri Lanka) Colombo

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

3 days ago Home Colombo   156 views

800 ₨

  • 45 පලල බතික් ගවුම් රෙදි (Made in Sri Lanka)
Location: Colombo
Price: 800 ₨

බතික් ගවුම් රෙදි
45 පලල
යාරයක් 800/= Full cotton metiriyal
පෙර මුදල් තැන්පතු සදහා පමණි
විමසීම් whatsapp 0757015099

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk