පොල් හා කිතුල් යන ලීවර්ග
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

පොල් හා කිතුල් යන ලීවර්ග යොදා ගෙන නිමවූ TEA SET Galle

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Home Galle   52 views

-- ₨

  • පොල් හා කිතුල් යන ලීවර්ග යොදා ගෙන නිමවූ TEA SET
Location: Galle
Price: -- ₨ Negotiable

️පොල් හා කිතුල් යන ලීවර්ග දෙක යොදා ගෙන ඉතා සූක්ෂව නිමවූ TEA SET එක.
0761598535

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk