ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ ප්‍රවර්ධනයට TOP ads සහ FREE BUMP ads පහසුකම බාවිතා කල හැක . වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න

Explore
1 Curtain Designs - Kurunegala
Curtain Designs - Kurunegala
P   1 hour ago   Curtain   Kurunegala - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Mubota Harvester
Mubota Harvester
S   1 day ago   Equipment   Kurunegala - 0km
ADMIN VERIFIED

2,050,000 ₨

Save
1 Titanium & Painting
Titanium & Painting
S   1 day ago   Paint   Kurunegala - 0km
ADMIN VERIFIED

150 ₨

Save
1 Highway
Highway
S   2 days ago   Highway Engineering   Kurunegala - 0km
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
1 Kolikuttu
Kolikuttu
S   2 days ago   Plant Nursery   Kurunegala - 0km
ADMIN VERIFIED

100 ₨

Save
1 Concrete Mixture With Motor
ADMIN VERIFIED

139,000 ₨

Save
1 Japan plate wacker
ADMIN VERIFIED

65,000 ₨

Save
1 Commercial cum Residential Land
Commercial cum Residential Land
S   4 days ago   Land   Kurunegala - 0.17km
ADMIN VERIFIED

1 ₨

Save
1 House For Lease
House For Lease
S   5 days ago   Houses   Kurunegala - 0.17km
ADMIN VERIFIED

40,000 ₨

Save
2 Valuable Land Sale
Valuable Land Sale
S   5 days ago   Land   Kurunegala - 0.17km
ADMIN VERIFIED

125,000 ₨

Save
3 Samsung Galaxy S10 Plus 128GB
ADMIN VERIFIED

99,000 ₨

Save
1 Cultivated Land
Cultivated Land
S   1 week ago   Land   Kurunegala - 0.17km
ADMIN VERIFIED

2.20 ₨

Save
1 Toyota (Used)
Toyota (Used)
S   1 week ago   Vehicles   Kurunegala - 0.17km
ADMIN VERIFIED

6,850,000 ₨

Save
1 Bare Land Less than 1 km from Kumbukgete
ADMIN VERIFIED

275 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on jacktree.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. jacktree.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk