1 වටිනා ව්යාපරික බිම් කොටස සහ ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට
ADMIN VERIFIED

7,000,000 ₨

Save
2 OFFICE SPACE FOR RENT  IN HAVELOCK TOWN
ADMIN VERIFIED

-- ₨

Save
2 Commercial building rent
ADMIN VERIFIED

580,000,000 ₨

Save
2 මාතර වල්ගම දුම්‍රිය පොල ආසන්නයේ කඩ කාමරයක් බදු දීමට ඈත
ADMIN VERIFIED

12,000 ₨

Save
2 2 Room ground floor flat - Office Space
ADMIN VERIFIED

25,000 ₨

Save
2 Shop for sale
ADMIN VERIFIED

1,800,000 ₨

Save
2 Shop in Nugegoda
ADMIN VERIFIED

25,000 ₨

Save
2 Shop for Rent at Rajagiriya
ADMIN VERIFIED

40,000 ₨

Save
2 A building..1st and 2nd floors
ADMIN VERIFIED

99,999,999 ₨

Save
1 Kandy central market
ADMIN VERIFIED

10,000 ₨

Save
2 Boralesgomuwa office for rent
ADMIN VERIFIED

22,000 ₨

Save
2 Commercial Property to Sell or Lease
ADMIN VERIFIED

75,000 ₨

Save
2 LKhub - Affordable Shared Office Space in Col 3
ADMIN VERIFIED

10,000 ₨

Save
2 Commercial property for rent in Mount Lavinia
ADMIN VERIFIED

150,000 ₨

Save
1 Commercial property for immediate sale in Mount Lavinia
ADMIN VERIFIED

64,000,000 ₨

Save
2 Warehouse / Store for rent - MALWANA
ADMIN VERIFIED

60,000 ₨

Save
2 WAREHOUSE IN RADAWANA FOR LEASE
ADMIN VERIFIED

115,000 ₨

Save
2 Warehouse / Store for rent - MALWANA
ADMIN VERIFIED

60,000 ₨

Save


Scams and frauds to watch out for
1. No payment plans on jacktree.lk.
2. We have not provided any payment plan method or protection. If you receive any emails regarding those, please report us.

Fake requests.
1. We never request to provide your personal details. So we kindly request you to not to open any link or email regarding provision of your personal details and please report us.
2. jacktree.lk allows items which are only located in Sri Lanka. Therefore, no one can request for extra fees as import or brokerage fees.
3. Avoid request to use easy cash transactions.

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk