100% ක් ම අප දෑතින් නිමාවන Ser
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

100% ක් ම අප දෑතින් නිමාවන Serving Tray.. Moratuwa

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

1 month from now Home Moratuwa   56 views

-- ₨

  • 100% ක් ම අප දෑතින් නිමාවන Serving Tray..
Location: Moratuwa
Price: -- ₨ Negotiable

ජාත්යන්තරයේ අලුත්ම ට්රෙන්ඩ් එක Epoxy Ocean ලංකාවට මුලින්ම අපෙන්.
100% ක් ම අප දෑතින් නිමාවන Serving Tray, Food Platters ලංකාවෙ ඕනම ස්ථානයකට ගෙන්වා ගන්නත් පුළුවන්.
ඉතාම සාධාරණ මිලකට ඔබත් ගෙන්වා ගන්න 077 133 7501 ට කතාකරන්න.

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk