100% සෞඛ්යාරක්ෂිත ගෑස් හිත
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

100% සෞඛ්යාරක්ෂිත ගෑස් හිතකර මැටිබඳුන් Colombo

Made in Sri Lanka 5 days ago Home Colombo   8 views

-- ₨

  • 100% සෞඛ්යාරක්ෂිත ගෑස් හිතකර මැටිබඳුන්
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

Tropical Treasures

කුස්සියට සුපුරුදු රස සුවඳ ගෙන එන
100% සෞඛ්යාරක්ෂිත ගෑස් හිතකර මැටිබඳුන් වලට හුරුවෙමු.ඔබ පිසින ආහාර නියම විදියට රසවත් කරගන්න කොටස් 12 කින් යුතු ගෑස් හිතකර මැටි බඳුන් ඇනවුම් පරිදි ඔබේ නිවසටම සපයන්නෙමු.Call Or WhatsApp 0770126700
250g ගෑස් වළං 2
500g ගෑස් වළං 1
1Kg ගෑස් වළං 1
2 Kg ගෑස් වළං 1
වළං සියල්ලට කරමූඩි 5
තාච්චිය සහ රොටීතැටිය. ( මේ සියලු මැටි බඳුන් ගෑස් ලිපට ඔරොත්තුදෙන ඒවා වේ.)

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk