අංගසම්පූර්ණ නිවසක්, Kadawatha
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

අංගසම්පූර්ණ නිවසක් Kadawatha

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Property Kadawatha   149 views

6,500,000 ₨

  • අංගසම්පූර්ණ නිවසක්
Location: Kadawatha
Price: 6,500,000 ₨

කඩවත නුවර පාරට 800m ටයිල්ස් sසිවිලිම් කර ඇති කාමර 2 අංගසම්පූර්ණ නිවසක් , වට තාප්ප සහිතයි මුදල් හදිසියට විකුණයි 0773158700 ලක්ෂ 65

 


  • House Size : 08 perches
  • Address : Kadawatha

කඩවත නුවර පාරට 800m ටයිල්ස් sසිවිලිම් කර ඇති කාමර 2 අංගසම්පූර්ණ නිවසක් , වට තාප්ප සහිතයි මුදල් හදිසියට විකුණයි 0773158700 ලක්ෂ 65


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk