ආයුබෝවන් මිතුරනි! මෙය ස්
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ආයුබෝවන් මිතුරනි! මෙය ස්වයං ව් යාපාර ප් රයත්නයක්. Kandy

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Art and Handicraft Kandy   40 views

-- ₨

  • ආයුබෝවන් මිතුරනි! මෙය ස්වයං ව් යාපාර ප් රයත්නයක්.
Location: Kandy
Price: -- ₨

ආයුබෝවන් මිතුරනි!
මෙය ස්වයං ව් යාපාර ප් රයත්නයක්. මහන්නයි විකුණන්නයි හදන්නේ මම දන්නවා මැහුම් කියලා.
ඔබ මගේ මැහුම් නිෂ්පාදන වලට කැමති නම් කරුණාකර ඇණවුම් කරන්න. මෙය මගේ කටයුතු වලට උපකාරී වනු ඇත. එය කුඩා හෝ විශාල ඇණවුමක් විය හැකිය, හොඳම මැහුම් කළ හැකිය.
හෙලෝ යාලුවනේ!
මේක ස්වයං රැකියා ව් යාපාරයක්. මම මහන්න දන්නවා අයිතම මහන්න සහ විකුණන්න උත්සාහ කරනවා.
මම මහන දේවල් වලට කැමති අය ඇනවුම් කරන්න. මෙය මගේ උත්සාහයට උපකාරී වනු ඇත. කුඩා ඇණවුම් සහ විශාල ඇණවුම් මහනු ලැබේ.

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk