ටෙරෝනියා පාට 16 කින් යුතු
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ටෙරෝනියා පාට 16 කින් යුතු මිශ්ර බීජ පැකට් එකක් රු.500 යි. Colombo

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Gardening Colombo   50 views

-- ₨

  • ටෙරෝනියා පාට 16 කින් යුතු මිශ්ර බීජ පැකට් එකක් රු.500 යි.
  • ටෙරෝනියා පාට 16 කින් යුතු මිශ්ර බීජ පැකට් එකක් රු.500 යි.
Location: Colombo
Price: -- ₨

බීජ ලැබුනට පසු මුදල් ගෙවිය හැක
ටෙරෝනියා පාට 16 කින් යුතු මිශ්ර බීජ පැකට් එකක් රු.500 යි.
delivey ගාස්තු නොමිලේ.
ඕනෑම ප්රදේශයක වගා කල හැක.බීජ පැල කරන ආකාරය විස්තර පත්රිකාවක් මගින් ඔබ හට කියා දෙනුලැබේ.
අවශ්යනම් inbox මගින් හෝ whatspp මගින් විමසන්න 0715386767.

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk