ශ්රී ලංකාවේ එකම සුපිරි ග
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ශ්රී ලංකාවේ එකම සුපිරි ගොයම් කපන යන්ත්රය Kurunegala

Made in Sri Lanka 4 days ago Equipment Kurunegala   11 views

1,800 ₨

  • ශ්රී ලංකාවේ එකම සුපිරි ගොයම් කපන යන්ත්රය
Location: Kurunegala
Price: 1,800 ₨

#MadeinSriLanka #made_in_srilanka
හත් අට දෙනෙක්ගේ වැඩ අඩුම වියදමෙන් තනියෙන් කළ හැකි ශ්රී ලංකාවේ එකම සුපිරි ගොයම් කපන යන්ත්රය.
මිල රුපියල් 1800ක් පමණි.
ස්පෙක්ට්රා සුපර් කටර්
දැයේ ගොවි රජවරුන්ට.
සියලුම විමසිම්
077 320 86 67
චතුරංග ශ්රී ලාල්
037 22 36 779
ලිපිනය
ස්පෙක්ට්රා ඉන්ඩස්ට්රීස් ලංකා (ප්රයිවට්) ලිමිටඩි
මහකෙළිය, කුරුණෑගල.
2020 සුබයි
නාලක සේනාධීර
071 51 757 51
[***]
Copied නාලකසේනාධීර facebook පිටුවෙන්..

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk