වේයන් මර්ධනය [ Termite Control ], Vavuniya
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

වේයන් මර්ධනය [ Termite Control ] Vavuniya

Service

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

1 year ago Handyman Vavuniya   109 views

-- ₨

  • වේයන් මර්ධනය [ Termite Control ]
Location: Vavuniya
Price: -- ₨

  • වේයන් මර්ධනය TERMITE CONTROL (The Professional Pest Control Service) J Eshan Pest Control Service BEST RESULTS OUR SERVICES: ( Pre Constructions ) • අලුතින් ගොඩනගන ගොඩනැගිල්ලේ බිමට කොන්ක්‍රීට් දැමීමට පෙර යොදවන වේයන් මර්ධන ප්‍රතිකාරය. ( Post Constructions ) • පදිංචි ගොඩනැගිලිවල වේයන් මතුවුවහොයත් එය මර්ධනය කරන ප්‍රතිකාරය. ( Uniguard Recharging Tub System) • කොන්ක්‍රීට් දැමීමට පෙර දීර්ඝකාලීන ආරක්ෂාව සදහා යොදන භූගත රසායන පද්ධති ප්‍රතිකාරය. ( Timber Treatment-Spot Treatment) • ඔබගේ වටිනා ගෘහභාණ්ඩ,දොර ජනෙල්,පැන්ට්‍රි කබඩ් හා සිවිලිම වේයන්ගෙන් හා කෘමි සතුන්ගෙන් ආරක්ෂාකර දීමේ විශේෂ ප්‍රතිකාර. **** FREE Inspection Report Island wide.**** [ 21 YEARS Experience Company.] 10 YEARS WARRANTY *** රාජයේ බලයලත් කෘමි මර්ධන ආයතනයකි. *** •••JESHAN PEST CONTROL SERVICE••• { Approved by Pesticide Sri Lanka } L.N.RP/PCS/WP065 *** Branches *** Jaela Seeduwa Gampaha Anuradhapura Galle Batticaloa 24 Hour Service

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk