මේසය මත පිලිවෙලකට පෑන් ර
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

මේසය මත පිලිවෙලකට පෑන් රදවා තැබිය හැකි Pen Holder Moratuwa

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Art and Handicraft Moratuwa   33 views

-- ₨

  • මේසය මත පිලිවෙලකට පෑන් රදවා තැබිය හැකි Pen Holder
  • මේසය මත පිලිවෙලකට පෑන් රදවා තැබිය හැකි Pen Holder
Location: Moratuwa
Price: -- ₨ Negotiable

Happy Shop

 
****Pen Holder
ඔබේ කාර්යාල මේසයේ හා ඔබ ඉගෙන ගන්නා මේසය මත පිලිවෙලකට පෑන් රදවා තැබිය හැකිය .
ඔබට මෙය අවශ්ය නම්,
*නම:
*ලිපිනය:
*දුරකථන අංකය :
අපට ලබා දෙන්න
#අපගේ දුරකතන අංකය : 0767519417 ( WhatsApp Number )
මෙය මාහෝගනි දැවයෙන් නිමවා ඇත.
සැ.යු - Colombo අවට Free Delivery .
#pen #holder #srilanka #wooden #madeinsrilanka #office #homemade #rooms

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk