මී මැසි ජනපදය පෙට්ටි ගතක
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

මී මැසි ජනපදය පෙට්ටි ගතකර දීමට කෙනෙකු අවශ්යයි Colombo

Service

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

5 days from now Services Colombo   75 views

-- ₨

  • මී මැසි ජනපදය පෙට්ටි ගතකර දීමට කෙනෙකු අවශ්යයි
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

අවුරුදු එකහමාරක් පමන පැරණි මෙම මී මැසි ජනපදය පෙට්ටි ගතකර දීමට කෙනෙකු අවශ්යයි.
ගාස්තු හා ප්රවාහන පහසුකම් සලසාදිය හැක.දෙකටන ප්රදේශයේ. 0773 954 208