මීගමුව දළුපත පර්.10ක ඉතා අ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

මීගමුව දළුපත පර්.10ක ඉතා අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත Negombo

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

5 months ago Real Estate Negombo   38 views

5,000,000 ₨

  • මීගමුව දළුපත පර්.10ක ඉතා අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත
  • මීගමුව දළුපත පර්.10ක ඉතා අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත
Location: Negombo
Price: 5,000,000 ₨ Negotiable

මීගමුව දළුපත පර්.10ක ඉතා අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත

 

ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසක්.

තුන් මායිම් වැටක් සහිතය.

ඉඩමට පිවිසීමට කොන්ක්‍රීට් කරන ලද පිවිසුම් මාර්ගය.

ඉතා සරු පොළවක් සහිතයි.

නිරවුල්, සින්නක්කර ඔප්පු.

සියලු අවශ්‍යතා අතේ දුරින් පිහිටි නගරාශ්‍රිත ප්‍රදේශයක.

කොළඹ-හලාවත ප්‍රධාන පාරට මීටර් 500ක නුදුරින් පිහිටි.

 ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර බිම් කොටසක්.

 තුන් මායිම් වැටක් සහිතය.

 ඉඩමට පිවිසීමට කොන්ක්‍රීට් කරන ලද පිවිසුම් මාර්ගය.

 ඉතා සරු පොළවක් සහිතයි.

සඳහන් කර ඇති අංක වලට අමතා, මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගන්න.

 

වහාම විකිණේ !

වැඩිදුර විස්තර සඳහා ඉක්මනින් අමතන්න :

 

  0740716271 හෝ 0702301482


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk