මහෝගනි දැවයෙන් කරන ලද ලී
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

මහෝගනි දැවයෙන් කරන ලද ලීකැටයමි නිර්මාණ Colombo

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Home Colombo   30 views

-- ₨

  • මහෝගනි දැවයෙන් කරන ලද ලීකැටයමි නිර්මාණ
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

Samanala Wood Carving

මහෝගනි දැවයෙන් කරන ලද
ලීකැටයමි නිර්මාණ
පාරමිපරික ලීකැටයමි ශිල්පි
විරාජ් C දේවනාරායන
ඇමිබැක්ක
Tel 071 1419195
Whatsapp 071 1419195

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk