මතුගම අගනා පැරණි රබර් ඉඩ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

මතුගම අගනා පැරණි රබර් ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට Matugama

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

9 months ago Real Estate Matugama   41 views

-- ₨

  • මතුගම අගනා පැරණි රබර් ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට
Location: Matugama
Price: -- ₨

අගනා පැරණි රබර් ඉඩම විකිණීමට ඇත.

vඅක්කර තුනයි පර්චස් පනස් එකයි.

vවිශාල පරණ රබර් ඉඩම.

vනිරවුල් ඔප්පු.

vතෙකලා විදුලිය.

vඉඩමට රථවාහන යා හැකි පළල් මාර්ගය.

vමතුගම නගරයේ සිට විනාඩි 12 ත් 15 ත් අතර කාලයකදී ළඟාවිය හැකිය.

vදක්ෂිණ අධිවේගි වැලිපැන්න පිවිසුමට ආසන්නව.

vසංවර්ධනය කර කට්ටි කර නිවාස ඉදිකිරීම් හෝ ගබඩා පහසුකම් හෝ නිවාස යෝජනා ව්‍යාපෘතීන්  ඕනෑම ආකාරයක වාණිජ අරමුණු සඳහා ඉතා යෝග්‍යය.

ගණුදෙණු සාකච්ඡා කරගත හැකිය.

කරුණාකර වැඩි විස්තර අමතන්න.

077 445 1877

බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි.


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk