පොල් ලී සහ පොල් ගෙඩියෙන්
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

පොල් ලී සහ පොල් ගෙඩියෙන් නිර්මාණය කර ඇති පැන් කෙණ්ඩිය Colombo

Made in Sri Lanka 3 weeks from now Home Colombo   12 views

-- ₨

  • පොල් ලී සහ පොල් ගෙඩියෙන් නිර්මාණය කර ඇති පැන් කෙණ්ඩිය
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

Silpha

*පැන් කෙණ්ඩිය පොල් ලී සහ පොල් ගෙඩියෙන් නිර්මාණය කර ඇත...
* රුපියල් 5750/=
* කුරියර් මගින් ගෙන්වා ගැනීමට හැකිය.
* අවශ්ය නම් නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය Inbox හෝ Whatsapp 0702397276

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk