පොල්කටුවලින් නිෂ්පාදනය
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

පොල්කටුවලින් නිෂ්පාදනය කළ තේ කෝප්ප කට්ටලය Colombo

Made in Sri Lanka 5 days ago Home Colombo   14 views

-- ₨

  • පොල්කටුවලින් නිෂ්පාදනය කළ තේ කෝප්ප කට්ටලය
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

Silpha

පොල්කටුවලින් නිෂ්පාදනය කළ තේ කෝප්ප කට්ටලය 3500/= පමණි.
** කුරියර් මගින් ඕනෑම ප්රදේශයකට ගෙන්වා ගත හැකියි.
** කේතලය, පීරිසි සමග කෝප්ප 6, සීනි බඳුන සහ හැන්ද
විමසීම් 0702397276

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk