නාත් creations - wall decorations ඔබට අවශ්
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

නාත් creations - wall decorations ඔබට අවශ්ය ආකාරයේ ඕනෑම නිර්මාණ Matara

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Home Matara   52 views

-- ₨

  • නාත් creations - wall decorations ඔබට අවශ්ය ආකාරයේ ඕනෑම නිර්මාණ
Location: Matara
Price: -- ₨ Negotiable

New item - customize design
*price - 10,000
නාත් creations - wall decorations
* made with 1/4" x 1/2" mild steel flat bar & 1/4 diameter steel wire
* very strong
* deliver facilities available
* to create your own design join with නාත් creations
* contact no : 071-5372810, 0768798515
නාත් creations බිත්ති අලංකරණ -
* 1/4" x 1/2" කම්බිවලින් සකසා ඇත.
* ඉතා ශක්තිමත් ,කල්පවතී
* සවිකිරීමට අවශ්ය ඇණ සහ පේණු
* ඩිලිවරි පහසුකම්
* ඔබට අවශ්ය ආකාරයේ ඕනෑම නිර්මාණයක් සකසාගැනීමට නාත් creations සම්බන්ධ කරගත හැක.
* විමසීම් - 0715372810/ 0768798515

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk