දැන් වැඩි බලයක් එක්ක අලු
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

දැන් වැඩි බලයක් එක්ක අලුතින්ම එන 30W Solar Street Light Colombo

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

1 week ago Other Colombo   57 views

-- ₨

  • දැන් වැඩි බලයක් එක්ක අලුතින්ම එන 30W Solar Street Light
Location: Colombo
Price: -- ₨

ගෙවත්තට ️, ගැරිජ් එකට, කඩේ ඉස්සරහට , පාර දිගට දාන්නත්,️ දැන් වැඩි බලයක් එක්ක අලුතින්ම එන
30W Solar Street Light එක.
රෑ එලි වෙනකන් පත්තු කරලා තියන්න ලයිට් බිල ඉර එලියෙන් බලා ගනී.
වනාන්තර ප්රදේශ වල ජීවත් වන අයට, වන අලි තර්ජන ආදිය සදහා වඩාත් සුදුසුයි
- Suitable for Streets, Stadiums, Parks, Villa, Courtyard, Farm, Outdoor Lighting, Factory
- Metallic Protective Cover
- With Remote Controller
ඔබටත් අවශ්ය නම් ඔබේ ඇනවුම අදම වෙන් කරවා ගන්න.
ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකට ගෙනව්ත් දිය හැකිය.
මිල රු 7000/- ක් පමණි. .
ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගන්න
භාණ්ඩ ලැබුණ පසු මුදල් ගෙවන්න
මෙම නිශ්පාදන ඇනවුම් කිරීමට
-නම,
-ලිපිනය,
-දුරකථන අංකය
දැන්ම අපවෙත එවන්න.
විමසන්න - 071 777 0401