තිර පහන පිත්තල භාණ්ඩ නිෂ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

තිර පහන පිත්තල භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයෝ සහ බෙදාහරින්නෝ Dunumala

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Other Dunumala   47 views

-- ₨

  • තිර පහන පිත්තල භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයෝ සහ බෙදාහරින්නෝ
Location: Dunumala
Price: -- ₨ Negotiable

තිර පහන
කුඩා සහ මධ්යම ප්රමාණයන්ගෙන්
දිනකර පිත්තල භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයෝ සහ බෙදාහරින්නෝ
කිතලංගමුව , දුනුමාල.
ටෙලි - 035-2051829 , 0716976488

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk