තල් කොළ වලින් නිෂ්පාදිත
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

තල් කොළ වලින් නිෂ්පාදිත ස්භාවික නිශ්පාදන Colombo

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Home Colombo   58 views

-- ₨

  • තල් කොළ වලින් නිෂ්පාදිත ස්භාවික නිශ්පාදන
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

තල් කොළ වලින් නිෂ්පාදිත ස්භාවික නිශ්පාදනයකි
ඔබටත් අවශ්ය නම් අදම අපව අමතන්න whats app imo 0777445720 සවි ශක්තියෙන් යුක්තයි
කල් පවතී
තොග සහ සිල්ලරට ලබාගත හැක
ඇනවුම් කර දින 10ක් ඇතුලත ලබාගත හැක
( බැංකු තැන්පත් සඳහා ඕඩර් බාරගනු ලැබේ)
ගෙදරටම ගෙන්වා ගත හැකිය
අවශ්ය පාටකින් අවශ්ය සයිස් එකකින් ලබාගත හැක

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk