ගෝනි රෙද්දෙන් නිමවා ඇති
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ගෝනි රෙද්දෙන් නිමවා ඇති අලංකාර ගෝනි බෑග් සාධාරණ මිලට Embilipitiya

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Home Embilipitiya   101 views

800 ₨

  • ගෝනි රෙද්දෙන් නිමවා ඇති අලංකාර ගෝනි බෑග් සාධාරණ මිලට
  • ගෝනි රෙද්දෙන් නිමවා ඇති අලංකාර ගෝනි බෑග් සාධාරණ මිලට
Location: Embilipitiya
Price: 800 ₨

කාන්තා ඔබ සඳහා ශක්තිමත් ගෝනි රෙද්දෙන් නිමවා ඇති අලංකාර ගෝනි බෑග් සාධාරණ මිලට
* එදිනෙදා භාවිතා කිරීමට
* කාර්යාලයට රැගෙන යාමට
* ගමන් රැගෙන යාමට
* තෑගි දීමට
* දිග-15 පළල -18 අඟල්
* දිවයින පුරා බෙදා හැරීම
Cash on delivery available
Rs 800/= පමණි
0705146516
Delivery ගාස්තුව රුපියල් 300/=
උතුරු නැගෙනහිර ප්රදේශවල ට 350/=

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk