ගොයම් කපන යන්ත්රය, Kurunegala
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ගොයම් කපන යන්ත්රය Kurunegala

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

1 year ago Handyman Kurunegala   220 views

-- ₨

  • ගොයම් කපන යන්ත්රය
Location: Kurunegala
Price: -- ₨

හත් අට දෙනෙක්ගේ වැඩ අඩුම වියදමෙන් තනියෙන් කළ හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම සුපිරි ගොයම් කපන යන්ත්‍රය.

මිල රුපියල් 1800ක් පමණි.

ස්පෙක්ට්‍රා සුපර් කටර්

දැයේ ගොවි රජවරුන්ට.

සියලුම විමසිම්

077 320 86 67

චතුරංග ශ්‍රී ලාල්

037 22 36 779

ලිපිනය

ස්පෙක්ට්‍රා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ලංකා (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩි

මහකෙළිය, කුරුණෑගල.

2020 සුබයි

නාලක සේනාධීර

071 51 757 51

[***]


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk