ගල් වැලි ඉවත් කරන යන්ත්ර
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ගල් වැලි ඉවත් කරන යන්ත්රය Anuradhapura

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

1 year ago Business & Industry Anuradhapura   321 views

100,000 ₨

  • ගල් වැලි ඉවත් කරන යන්ත්රය
Location: Anuradhapura
Price: 100,000 ₨ Negotiable

සහල් වල ගල් සහ වැලි ඉවත් කරන යන්ත්‍රය.


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk