කේක් පාඨමාලාව සහ ඔබට අවශ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

කේක් පාඨමාලාව සහ ඔබට අවශ්ය කේක් ඕඩර් බාරගැනීම Galle

Other

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

9 months ago Cakes Galle   92 views

-- ₨

  • කේක් පාඨමාලාව සහ ඔබට අවශ්ය කේක් ඕඩර් බාරගැනීම
  • කේක් පාඨමාලාව සහ ඔබට අවශ්ය කේක් ඕඩර් බාරගැනීම
Location: Galle
Price: -- ₨ Negotiable

ගාල්ල විද්‍යාලෝක පිරිවෙණෙහි පවත්වන කේක් පාඨමාලාව සදහා ලියාපදිංචි වීමට 0768661670 අමතන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන පරිදි ඇනවුම් කරන ඉතා අලංකාර කේක් නිර්මාණ ඒ අයුරින්ම සාදා ගැනීමටද 0768661670 අංකය අමතන්න.(ගාල්ල, මහමෝදර, දඩැල්ල, බෙලිගහ, හිරිඹුර, කරාපිටිය අවට ඩිලිවරි පහසුකම්ද ඇත)

 


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk