කිතුල් හකුරු, Colombo
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

කිතුල් හකුරු Colombo

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

1 year ago Food & Beverage Colombo   294 views

-- ₨

  • කිතුල් හකුරු
Location: Colombo
Price: -- ₨

කිතුල ග්‍රෑන්ඩ් අපි නොකඩවා සෑම දිනකම ඔබගේ ඇනවුම් සම්පූර්ණයෙන්ම සපයන අතර දිවයිනපුරා විහිදී සිටින අපගේ පාරිභෝගික මහත්ම මහත්මීන් ගේ අවශ්‍යයතා ඒ අයුරින්ම සිදු කරනු ලබනවා.

අපගේ නිශ්පාදනයන් ඔබට භාවිතා කිරීමට නොහැකි මට්ටමක පවතීනන් හෝ දැනුවත් කිරීමකින් තොරව ඔබගේ ඇනවුම ප්‍රමාද වූයේනන් සියලුම වග්කීම් ආයතනය මගින් ගැනීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.(නැවත හරවා එවීම සහ මුදල් නැවත ලබා ගැනීම ඇතුලුව)

100% ක් ස්වාභාවික කිසිදු රසකාරකයක් අඩංගු නොවන කිතුල් පැනි සහ හකුරු

අපගේ හකුරු 01 kg ක්ම නිවසටම ප්‍රවාහන ගාස්තුවකින් තොරව ලබා දෙනව රු 1450.00

කිතුල් පැනි 750 ml 1350.00

කිලෝ 03 කට වැඩි ඇනවුම් සඳහා 05% ක අගනා වට්ටමක් ලබා ගන්න.

දැන්ම ඇනවුම් කරන්න කතා කරන්න අපිට 0762275912


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk