කෑම මේසයට කුස්සියට බට පත
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

කෑම මේසයට කුස්සියට බට පතුරුවලින් වට්ටියක් Colombo

Made in Sri Lanka 2 weeks from now Home Colombo   20 views

750 ₨

  • කෑම මේසයට කුස්සියට බට පතුරුවලින් වට්ටියක්
  • කෑම මේසයට කුස්සියට බට පතුරුවලින් වට්ටියක්
Location: Colombo
Price: 750 ₨

Silpha

කෑම.මේසයට... කුස්සියට... බට පතුරුවලින් වට්ටියක්...
දිග - අඟල් 10.5
පළල - අඟල් 9
උස -අඟල් 3
750/= ක් පමණි.
විමසීම් - 0702397276

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk