ඖෂධීය ගුණ ඇති නිර්මාංශ බ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ඖෂධීය ගුණ ඇති නිර්මාංශ බිම්මල් සොසෙජස් (Made in Sri Lanka) Kuruwita

Product 2 weeks from now Food & Beverage Kuruwita   12 views

-- ₨

  • ඖෂධීය ගුණ ඇති නිර්මාංශ බිම්මල් සොසෙජස් (Made in Sri Lanka)
Location: Kuruwita
Price: -- ₨ Negotiable

අපේ රටේ ගුනදායි දෙයක්..පිටරටින් එන ජරාව කනවට වඩා දරුවන්ට වසවිස නැතිව දෙන්න
වසවිස ඇති සත්ව මාංශ නිශ්පාදන වෙනුවට දේශිය කුලුබඩු හා ස්භාවික බිම්මල් වලින්ම නිශ්පාදන කර ඇති ඖෂධීය ගුණ ඇති නිර්මාංශ බිම්මල් සොසෙජස් . ඔබේ ආදරනියන් වෙනුවෙන් විස්වාසවන්තව පිලිගන්වන්න පුළුවන් ඔබට දැන් . බෙදා හැරිම පාසල අසල කදන්ගොඩ කුරුවිට
whatsapp 0094779254834 , 0767844658 ,0770200351 ,0779254834 ,0703882736
email [***]

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk