ඔබට අවශ්ය රුවල් නැවු අපෙ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ඔබට අවශ්ය රුවල් නැවු අපෙන් ලබා ගත හැක (අලුත්ම නිර්මාණයක්) Colombo

Made in Sri Lanka

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Art and Handicraft Colombo   47 views

-- ₨

  • ඔබට අවශ්ය රුවල් නැවු අපෙන් ලබා ගත හැක (අලුත්ම නිර්මාණයක්)
Location: Colombo
Price: -- ₨ Negotiable

Wood ship art
ඔබට අවශ්ය රුවල් නැවු අපෙන් ලබා ගත හැක
ඔනෑම ආකරයට සකස් කර ගත හැක
* අප විසින් නිම කරන ලද අලුත්ම නිර්මාණයක්
* බිත්ති සැරසිල්ලක් ලේසින් නිම කරන ලද අලුත්ම රුවල් නැව
*3D ආකරයට සකස් කර ඇත
* අඩි 1ක හාමරක් දිගයි
*අඩි 1යි අගල් 6ක් උසයි
* මිල රු = 1000/
ඔනෑම තැනක සවි කර ගත හැක ආකරයට සකස් කර ඇත
076 8602018 wastap
Dilawari karanu atha

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk