ඔබගේ නිවසට හෝ රැකියා ස්ථ
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ඔබගේ නිවසට හෝ රැකියා ස්ථානයට අඩුම මිලට පහන් කනු, බුදු පිලිම Galle

Made in Sri Lanka 4 days ago Art and Handicraft Galle   13 views

4,000 ₨

  • ඔබගේ නිවසට හෝ රැකියා ස්ථානයට අඩුම මිලට පහන් කනු, බුදු පිලිම
  • ඔබගේ නිවසට හෝ රැකියා ස්ථානයට අඩුම මිලට පහන් කනු, බුදු පිලිම
Location: Galle
Price: 4,000 ₨

පහන් කනු, බුදු පිලිම අඩුම මිලට, 2021 නොවැම්බර් මස 28 දින ගාල්ල සිට මාතර දක්වා ප්රවාහනය කල හැකිය.
**ඔබගේ නිවසට හෝ රැකියා ස්ථානයට අවශ්ය,
*පහන් කනු (පහන් කනු මිල රැ. 4000/= සිට ඉහලට),
*ඩොලමයිට් බුදු පිලිම,
*සිමෙන්ති බුදු පිලිම,
*ෆයිබර් බුදු පිලිම,
*ප්ලාස්ටෝ පැරිස් බුදු පිලිම,
*පිරිත් බුදු මැදුර,
*සැරියුත් මුගලන් අගසව් දෙනම පිලිම,
*ඇත් දල,
*බෝ ගස්,
*චෛත්යය,
*සිමෙන්ති මල් පහන් සෙට් සහ
*දේව ප්රතිමා
(පහන් කනුව, බුදු පිලිමය හා සිමෙන්ති මල් පහන් සෙට් ලබා ගැනීමේදී සුවිශේෂ මිල අඩු කිරීම්.)
විමසීම් -: 077 2427327.

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk