ඔන්න හැමෝම ඉල්ලන්න වාසි
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ඔන්න හැමෝම ඉල්ලන්න වාසි පැකේජය ආපහු ගෙනාවා සීමිත පිරිසකට ලබා දෙන් Colombo

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

2 months from now Gardening Colombo   17 views

-- ₨

  • ඔන්න හැමෝම ඉල්ලන්න වාසි පැකේජය ආපහු ගෙනාවා සීමිත පිරිසකට ලබා දෙන්
  • ඔන්න හැමෝම ඉල්ලන්න වාසි පැකේජය ආපහු ගෙනාවා සීමිත පිරිසකට ලබා දෙන්
Location: Colombo
Price: -- ₨

ඔන්න හැමෝම ඉල්ලන්න වාසි පැකේජය ආපහු ගෙනාවා සීමිත පිරිසකට ලබා දෙන්න පුළුවන්
වාසි පැකේජ්ය
0775586892 whtsapp
Foxtail වලට ගොඩක් අසාවෙන් ඉන්න ලොකු ගානක් දීලා පැළ මිලදී ගැනීමට නොහැකි අයට පමණයි
මල් අසන්න විශාල පැළ 4ම 2700/=ක් පමණයි.
nomile-:
*ප්රවාහනය නොමිලේ
*සුවද හමන ඕකිඩ් පැලයක් නොමිලේ
(පැළ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත )
සීමිත දෙනෙක්ට පමණයි ලබාදිය හැක්කේ

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk