ඉඩමක් විකිනීමට කළුතර Land fo
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ඉඩමක් විකිනීමට කළුතර Land for Sale Kalutara Kalutara

Sale

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

3 months ago Real Estate Kalutara   9 views

14,400,000 ₨

  • ඉඩමක් විකිනීමට කළුතර Land for Sale Kalutara
  • ඉඩමක් විකිනීමට කළුතර Land for Sale Kalutara
Location: Kalutara
Price: 14,400,000 ₨

Address : 3rd Post, Rannungala, Waskaduwa, Kaluthara 

Land type: Commercial, Residential

Land size: 48.0 perches

phone - 0714856387

ලිපිනය : 3 කණුව, රන්නුන්ගල, වස්කඩුව, කළුතර

වර්ගය : Commercial, Residential

ප්‍රමාණය : 48.0 perches

 

- කළුතරට විනාඩි 10 යි, දුර කි.මි. 06 යි.

- නා ගස් හන්දියේ සිට 420 හොරණ කළුතර ප්‍රධාන පාරේ 3 කනුව ඉදිරියේ 

- 420 හොරණ කළුතර ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර 20යි 

- ප්රධාන පාරේ සිට අවසාන ඉඩම

- ඉඩමට යන පාර අඩි 12 යි

- වේලකට මායිම්ව පිහිටි උස ඉඩමකි

- පර්චසයක් ලක්ෂ 300,000.00 යි (මුළු ඉඩම ලක්ෂ 144)

- බිම් සවිය ඔප්පු සහිතයි 

 

- 10 Minutes to Kalutara, 06 K.M. in distance

- 03 K.M. from Naa-Gas-Handiya of Galle road

- 20 Metres to the land from 420 (Horana-Kalutara) main road

- Last land along the road

- 12 Feets of entrance road

- Bounded to a paddy field

- Perch value 300,000.00


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk