ඇසුරුම් කරන ලද පොල් ලෙලි
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ඇසුරුම් කරන ලද පොල් ලෙලි කැබලි මිලදී ගත හැක Wennappuwa

Made in Sri Lanka 3 weeks from now Agriculture Wennappuwa   12 views

-- ₨

  • ඇසුරුම් කරන ලද පොල් ලෙලි කැබලි මිලදී ගත හැක
Location: Wennappuwa
Price: -- ₨ Negotiable

පොල් ලෙලි කැබලි විකිනීමට
ඔබගේ ගෙවත්තට,වගාවට හෝ අනිකුත් වගා කටයුතු සඳහා අපගෙන් ඔබට ඇසුරුම් කරන ලද පොල් ලෙලි කැබලි මිලදී ගත හැක.
කි.ලෝ 1 - 100/=
Tel: 0312252185
Mobile: 0776693061
Whatsapp , Facebook ඔස්සේ ද ඔබට අපව සම්බන්ධ කර ගත හැක.
#coconut #SriLanka #Coconuthuskchips #plantations #cultivation #healthylifestyle

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk