ආස හිතෙන online විද්යාව පන්ත
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ආස හිතෙන online විද්යාව පන්තිය ( Science Classes ) Grade 6 - 11 Colombo

Service

Scammer Alert !
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.
Scammer Alert!
Meet seller at a public place. Check the item before you buy. Pay only after collecting the item.

9 months ago Education Colombo   97 views

900 ₨

  • ආස හිතෙන online විද්යාව පන්තිය ( Science Classes ) Grade 6 - 11
Location: Colombo
Price: 900 ₨

ආස හිතෙන Online විද්‍යාව පන්තිය

දැන් ලංකාවේ හැමෝටම ආසාවෙන් ඉගෙනගන්න වෙනස අත්දකින්න පළමුදින නොමිලේ

6, 7, 8, 9, 10, 11 ශ්‍රේණි සදහා නිවැරදිව විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න එන්න.

සියලුම පාඩම් powerpoint ඇසුරින් පරීක්ෂණ, ප්‍රශ්න පත්‍ර, මතකය වැඩි කරන ක්‍රම සියල්ල ඇතුළුව


 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk