ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති Blouse
Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති Blouse (Made in Sri Lanka) Kottawa

Sale 6 days from now Home Kottawa   16 views

500 ₨

  • ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති Blouse (Made in Sri Lanka)
  • ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇති Blouse (Made in Sri Lanka)
Location: Kottawa
Price: 500 ₨

තොග මිල: රු 450/=
* 500/=නවතම මෝස්තර
*ආනයනික forwe fabric නිමවා ඇත..
*උස අගල් 24''.
*ෆ්රී සයිස් වේ.....(26"-40" පපුව සයිස්)
*තොග මිල (අවම 10) : රු 450/= (සියලුපාට ඇතුලත් වන පරිදි)
*සිල්ලර මිල : රු 500/=
*භාන්ඩ ලැබුන පසු මුදල් ගෙවිය හැක.
*දිවයින පුරා බෙදාහැරීමේ පහසුකම් සහිතයි
*Blouse
*Forvay Stretch Material.
*Price: Rs. 500/=
*Wholesale Price: RS. 450/=
* Free Size (breast size 26 to 40)
*Island Wide Delivery Available.
*At High Level Road, Kottawa.
*Call for more information 076 843 7 843

 

Do you have something to sell?

Post your ad on jacktree.lk